Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Kind Eyes zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden worden door ons op verzoek toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: https://avondbril.nl
1.2 Door het gebruik van de internetsite van Kind Eyes, het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling, aanvaardt u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kind Eyes worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kind Eyes ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Kind Eyes zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Kind Eyes behoudt zich verder uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Kind Eyes. Kind Eyes is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kind Eyes dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven enz. betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Kind Eyes garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie enz. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.4 Kind Eyes accepteert slechts bestellingen van personen ouder dan 18 jaar.
Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euros, inclusief BTW en inclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden per Maestro, Visa, DIRECTebanking, MasterCard, Dutch iDEAL, Belgium Mister Cash, German Giropay and Bank Transfer voor de Nederlandse markt of door een overmaking op een door Kind Eyes verstrekt banknummer.

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Kind Eyes bent u tevens een bedrag van Euro tien (€ 10,-) aan administratiekosten verschuldigd. Indien u desalniettemin nalatig blijft met betalen van hetgeen u op grond van het voorafgaande verschuldigd bent, is Kind Eyes gerechtigd, op een door haar bepaald moment, de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle hieraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor uw rekening. De buitengerechtelijke kosten bedragen in ieder geval 15% van het verschuldigde bedrag, onverminderd de bevoegdheid van Kind Eyes om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Kind Eyes gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Kind Eyes.
Artikel 4. Levering

4.1 De door Kind Eyes opgegeven levertijden (max 30 dagen) gelden als indicatie en niet als fatale termijnen. Overschrijding van enige levertijd geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren, de overeenkomst te ontbinden dan wel enige andere actie jegens Kind Eyes, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Kind Eyes.

4.2 Kind Eyes behoudt zich het recht voor de levering van producten in gedeelten na te komen. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 Indien u de levering weigert zonder toestemming van Kind Eyes, moet u Kind Eyes vergoeden voor de onkosten of verliezen voortvloeiend uit die weigering, inclusief opslagkosten, tot u de levering aanvaardt.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Kind Eyes verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
Artikel 6. Intellectuele en industriele eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Kind Eyes geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Kind Eyes garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Artikel 7. Reclames

7.1 U heeft de verplichting om direct bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Kind Eyes daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien (10) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Kind Eyes de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering aan Kind Eyes te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product zich in originele staat bevindt, de verpakking van het product onbeschadigd is en een eventuele verzegeling (seal) op het product respectievelijk de verpakking niet is verbroken,waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Voor meer informatie, zie bij Verzenden en retourneren.
Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door Kind Eyes geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Kind Eyes vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

8.2 Kind Eyes is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan u of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Kind Eyes. Kind Eyes Optiek is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3 Indien Kind Eyes, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
Artikel 9. Geindividualiseerde producten

9.1 Indien de klant (glazen voor) een bril bestelt, dient hij Kind Eyes de details van het juiste brilvoorschrift op te geven. Deze dienen te zijn verstrekt door een (geregistreerde) oogarts, een (geregistreerde) optometrist of een (geregistreerde) opticiën, op basis van een oogtest die minder dan twee jaar voor de bestelling is uitgevoerd.

9.2 Kind Eyes staat in voor de kwaliteit van de door haar geleverde producten maar is niet verantwoordelijk voor de verdraagzaamheid van de producten en de mogelijke gevolgen voor het oog of het zicht.
Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kind Eyes ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kind Eyes gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kind Eyes kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 11. Bestellingen/communicatie

11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Kind Eyes, dan wel tussen Kind Eyes en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Kind Eyes, is Kind Eyes niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Kind Eyes.
Artikel 12. Diversen

12.1 Indien u aan Kind Eyes schriftelijk opgave doet van een adres, is Kind Eyes gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Kind Eyes schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kind Eyes in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kind Eyes vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.3 Kind Eyes is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.